Tietosuojaseloste

A1 Tilit –Tietosuojaseloste
Päivitetty 24.05.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
A1 Tilit Oy
Y-tunnus 1063597-4
Osoite: Oravakuja 1 M, 01450 Vantaa
Verkko-osoite: www.a1tilit.com
Yhteyshenkilö: Kim Westerlund

Rekisterin nimi
A1 Tilit asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
– Taloushallintopalvelujen tuottaminen
– Palkanlaskun tuottaminen
– Asiakasinformaatioon jakamiseen
– Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Perustiedot, kuten nimi, osoite, hetu, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– Yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– Laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot
– Sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
-Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiskäyttöön esim. verovirastoon.
-Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallenetut tiedot toimittamalla siitä kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö A1 Tilit Oy:lle. Jos rekisterissä on virheitä, rekisteröity voi pyytää virheen korjaamista.
Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaisille, mikäli katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Rekisterin suojaus ja säilytysaika
Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla työnpuolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoi ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötiedot hävitetään automaattisesti 2 vuoden jälkeen.